Na temelju  odredbi članka 33.Statuta Općine Smokvica “Službeni  glasnik Općine Smokvica” br. 3/09 ,22/13, 6/18), s a z i v a  se 6. sjednicu  Općinskog  vijeća  Općine Smokvica, za dan,
 
26.travnja 2018. g. ( četvrtak )
u  Vijećnici Općine Smokvica
s početkom u  19,00 sati

Za sjednicu se predlažem sljedeći D n e v n i      r e d: 
  • Informacija načelnika o početku radova na izgradnji Muzeja zlata i srebra Smokvice;