SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20271 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 066, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr
EU fondovi i javna nabava: petra.tomasic@smokvica.hr 

A A A

 

 
Na temelju odredbi članka 33.Statuta Općine Smokvica “Službeni glasnik Općine Smokvica” br. 3/09 ,22/13, 6/18), saziva se 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Smokvica, za dan,
 

8. svibnja 2019. g. (srijeda)

u Vijećnici Općine Smokvica

s početkom u 19,00 sati

 

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći D n e v n i r e d:

 

1. Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Općinskog vijeća

2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Smokvica za 2018. godinu

     PRILOG 1       PRILOG 2

3. Prijedlog Zaključka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1.srpnja do 31.prosinca 2018.g.

     PRILOG 1

4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Smokvica za financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Smokvica u 2019.g.

5. Izvještaj o radu TZ Općine Smokvica za 2018.g. s prijedlogom Zaključka

     PRILOG 1

6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje ugovora o odlaganju komunalnog otpada na odlagalištu “Kokojevica”

     PRILOG 1

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načleniku za potpisivanje Ugovora o plaćanju naknade za utjecaj na okoliš i razvoj pri korištenju odlagališta “Kokojevica” u Lumbardi koju plaćaju korisnici izvan područja Općine Lumbarda

     PRILOG 1

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u “Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za lokalno stanovništvo”-Projekt izgradnje spojnog stubišta između dvije prometnice u naselju Brna

     PRILOG 1