SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20271 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 066, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr
EU fondovi i javna nabava: petra.tomasic@smokvica.hr 

A A A

 

 
Na temelju odredbi članka 33.Statuta Općine Smokvica “Službeni glasnik Općine Smokvica” br. 3/09 ,22/13, 6/18), saziva se 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Smokvica, za dan,
 

27. studenog 2019. g. (srijeda)

u Vijećnici Općine Smokvica

s početkom u 17,30 sati

 

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći  D n e v n i   r e d:

 

1. Usvajanje Zapisnika 16. sjednice Općinskog vijeća

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvršenja proračuna Općine Smokvica za 01.01.2019-30.06.2019.g

    Prilog: POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2019-30.06.2019.

    Prilog: IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA 1.1.2019.-30.6.2019.

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

5. Prijedlog Odluke o usvajanju usklađenog Plana zaštite od požara za Općinu Smokvica

    Prilog: PLAN ZAŠTITE OD POŽARA ZA OPĆINU SMOKVICA

6. Prijedlog Zaključka o broju stipendija,vrsti i deficitarnim zvanjima za koje će Općina Smokvica raspisati natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2019/2020

7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanji Izvješća Državnog ureda za reviziju

    Prilog: IZVJEŠĆE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU

8. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje nogometno igralište “Blatina” u Smokvici

9. Prijedlog Odluke o naknadi za novorođeno dijete

10. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Smokvica

11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje dodatka ugovora o zajedničkom ulaganju za izradu stručno tehničke dokumentacije za početak sanacije neuređenog službenog odlagališta komunalnog otpada Ugrinovica

    Prilog: Davanje suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje Dodatka Ugovora o zajedničkom ulaganju za izradu stručno-tehničke dokumentacije za početak sanacije neuređenog službenog odlagališta komunalnog otpada „Ugrinovica“