Istaknuto

A A A

 

 

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Smokvica (5. travnja 2013. godine)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Smokvica (29. siječnja 2018. godine)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Smokvica (21. listopada 2021. godine)    STATUT OPĆINE SMOKVICA


I.  OPĆE ODREDBE

Članak  1.
Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Smokvica (u daljem tekstu: Općina), njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine.

Članak 2.
Općina je jedinica lokalne samouprave.

Naziv, područje i sjedište Općine određeni su  zakonom.

Granice  područja Općine idu rubnom crtom katastarske općine Smokvica i one se mogu  mijenjati na način i po postupku propisanim  zakonom.

Članak 3.
Općina je pravna osoba.

Sjedište Općine je u Smokvici, Smokvica 80.

Tijela Općine imaju pečate.

Opis pečata iz stavka 3. ovogs ćlanka, način njihove uporabe i čuvanja uređuje se zakonom i posebnom odlukom.

II. OBILJEŽJA OPĆINE

Članak 4.
Općina može imati grbg,  zastavu, svečanu zastavu i svečanu pjesmu.  

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općina i izražava pripadnost Općini.

Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje se posebnom odlukom  Općinskog načelnika ,u skladu sa zakonom i ovim Statutom.


Članak 5.
Izgled grba, zastave, svečane zastave i svečane pjesme utvrđuje Općinsko vijeće Općine posebnom odlukom., a u skladu s važećim propisima.

Članak 6.
Dan Općine je 2. veljače – blagdan Gospe Kandalore, koji se svečano  slavi kao općinski blagdan.

U Općini se svečano obilježavaju i drugi dani u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.


III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 7.
Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.
   

Članak 8.
Javna priznanja Općine su:
1. Počasni građanin Općine,
2. Nagrada Općine za životno djelo
3. Nagrada Općine
4. Zahvalnica Općine

Članak 9.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE

(REGIONALNE)  SAMOUPRAVE

Članak 10.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina uspostavlja i održava suradnju  s drugim jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 11.
Općinsko vijeće Općine donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji s pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine.


Članak 12.
Sporazum  o suradnji Općine i općine ili grada druge države objavljuje se u službenom glasilu Općine.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 13.
Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te  podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

Članak 14.
Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni  državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

    uređenje naselja i stanovanje,
    prostorno i urbanističko planiranje,
    komunalno gospodarstvo,
    brigu o djeci,
    socijalnu skrb,
    primarnu zdravstvenu zaštitu,
    odgoj i osnovno obrazovanje,
    kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
    zaštitu potrošača,
    zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
    protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
    promet na svom području ,

-     ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća Općine i  Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
   

Članak 15.
Općina može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 14. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje se sklapa sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju  međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 16.
Općinsko vijeće Općine, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na  Dubrovačko-neretvansku županiju, u skladu sa njezinim Statutom.

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 17.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 18 .
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju referenduma  iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Općinskog vijeća Općine, Općinski načelnik, polovina mjesnih odbora na području Općine i 20% birača upisanih u  popis birača Općine.

Članak 19.
Referendum se može raspisati  radi razrješenja Općinskog načelnika i njegova  zamjenika u slučajevima i na način  propisan  zakonom.

Članak 20.
Općinsko vijeće Općine je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijama prijedloga.

Ako Općinsko  vijeće ne prihvati prijedlog  za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači, Općinsko  vijeće Općine  je dužno  dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijama prijedloga.

Članak 21.
Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 22.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 23.
Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 18. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće Općine.
                                                               

                                                                 Članak 24.
Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru  zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 25.
Općinsko vijeće  Općine može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga  Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom. #
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća Općine i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 26.
Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća Općine u roku od 15 dana od dana donošenja odluke  Općinskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova nazočnih građana.

Članak 27.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću Općine donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga  Općinskog vijeća Općine.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijama prijedloga.

Članak 28.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za to postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije  i slično .

VII. TIJELA  OPĆINE

Članak 29.
Tijela Općine su Općinsko vijeće i  Općinski načelnik.
    OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 30.
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti  Općine,  te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog  vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su  Općinskog načelnika. .

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja  Općinsko  vijeće.

Članak 31.
Općinsko vijeće donosi:

    Statut Općine,
    Poslovnik o radu,
    odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
    proračun i odluku o izvršavanju  proračuna,
    godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
    odluku o privremenom financiranju
    odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost   prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća  od 1.000.000 kuna),
    odluku o promjeni granice Općine
    uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
    donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
    osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Općinu,
    daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
    donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
    raspisuje lokalni referendum,
    bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,  
    bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
    odlučuje o pokroviteljstvu,
    donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
    imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
    donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.


U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu ako je ta manifestacija planirana u Proračunu Općine Smokvica. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 32.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Potpredsjednici se u pravilu biraju sukladno strukturi Općinskog vijeća.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna  i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici  imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 33.
Predsjednik Općinskog vijeća:

    zastupa Općinsko vijeće
    saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
    predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
    upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
    brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
    održava red na sjednici Općinskog vijeća,
    usklađuje rad radnih tijela,
    potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
    brine o suradnji  Općinskog  vijeća i  Općinskog načelnika,
    brine se o zaštiti prava vijećnika,
    obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom  o radu Općinskog vijeća.

Članak 34.
Općinsko vijeće čini  13 vijećnika.

Članak 35.
Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.

Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 36.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

    ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,
    ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
    ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
    ako odjavi prebivalište s područja  Općine danom odjave prebivališta,
    ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
    smrću.

Članak 37.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 38.
Vijećnik ima prava i dužnosti:

    sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća
    raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća
    predlagati Općinskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata
    postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
    postavljati pitanja Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika
    sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
    prihvatiti se članstva u  najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Općinsko vijeće,
    tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.


Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 39.
Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju svojih dužnosti.

1.1.  RADNA TIJELA

Članak 40.
Radna tijela Općinskog vijeća su:

    Komisija za izbor i imenovanja,
    Komisija za Statut i Poslovnik
    Mandatna komisija.

Članak 41.
Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:

    izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
    izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
    imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,
    propise  o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.


Članak 42.
Komisija za Statut i Poslovnik:

    predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
    predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
    razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,
    obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 43.
Mandatna komisija:

    na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
    obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
    obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
    obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
    obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 44.
Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 45.
Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine.
U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik

    priprema prijedloge općih akata,
    izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
    utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršavanje  proračuna,
    upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
    odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
    upravlja prihodima i rashodima Općine,
    upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
    odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,
    donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
    imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
    imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
    utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela o Općine,
    predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
    može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja Zavodu za prostorno uređenje  Dubrovačko-Neretvanske županije, ako je njegova ponuda s obzirom na ponuđenu cijenu i ostale uvjete prihvatljivija od drugih,
    razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
    obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,
    imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
    donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
    sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
    donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
    daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
    do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
    utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno potpicane stanogradnje,
    provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluk0m Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,
    organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara
    usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,
    nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
    daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
    obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,
    obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.


Općinski načelnik  je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

Članak 46.
Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela Općine.

Članak 47.
Općinski načelnik  dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Općinsko  vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Općinski načelnik  podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće  ne može zahtijevati  od Općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.


                                                                     Članak 48.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

    ima pravo obustaviti od primjene opći akt  Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti  predstojnika ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,
    ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog  vijeća.                                                                  Članak 49.
Općinski načelnik može osnivati stalna ili povremena savjetodavna tijela radi proučavanja i razmatranja pitanja iz svog djelokruga, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Općinski načelnik posebnom odlukom.
                                                                   

Članak 50..
Općinski načelnik ima zamjenika  koji zamjenjuje Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti..                                                                                                                 Članak 51.
Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku , ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik  Općinskog načelnika  je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa Općinskog načelnika .

Članak 52.
Općinski načelnik i zamjenik Općinskog načelnika dužnost obnašaju  profesionalno ako ne odluče drukčije.

Članak 53.
Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika  mandat prestaje po sili zakona:

    danom podnošenja ostavke,
    danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
    danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
    danom odjave prebivališta s područja Općine
    danom prestanka hrvatskog državljanstva,
    smrću.


Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskom načelniku radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog  Općinskog načelnika..

Ako  mandat Općinskog načelnika  prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost Općinskog načelnika  do kraja mandata obnaša  zamjenik Općinskog načelnika.  

Članak 54.
Općinski načelnik i njegov/ zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 18. ovog Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju Općinskog načelnika njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika.


VIII. UPRAVNA TIJELA

Članak 55.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine.

Ustrojstvo i djelokrug upravnog tijela iz prethodnoga stavka uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Upravnim tijelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje  Općinski načelnik.

Članak 56.
Jedinstveni upravni odjel u oblastima za koje je ustrojen i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršava i nadzire provedbu općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzima propisane mjere.

Članak 57.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku.

Članak 58.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, osiguravaju se u Proračunu Općine, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 59.
Općina u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 60.
Općina osigurava obavljanje  djelatnosti iz članka 65. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

U trgovačkim društvima u kojima Općina ima udjele ili dionice Općinski načelnik je član skupštine društva.

Obavljanje određenih djelatnosti Općina može povjeriti  drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 61.
Na području Općine mogu se osnivati odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 62.
Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća  i prikazuju se na kartografskom prikazu  koji je sastavni dio te odluke.Članak 63.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te Općinski načelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Općinskom načelniku.

Članak 64.
Općinski načelnik  u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i  po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana  dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijama prijedloga.

Članak 65.
U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 66.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 67.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća  mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća uz shodnu primjenu odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 68.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinski načelnik u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana  od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 69.
Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 5 do 7 članova.
Broj članova vijeća mjesnog odbora se određuje prema broju stanovnika na području mjesnog odbora na način da se do 150 stanovnika  bira jedan član vijeća mjesnog odbora.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 70.
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 71.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i  Općinskog  načelnika.

Članak 72.
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju  zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području

Članak 73.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 74.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija  pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 75.
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 76.
Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora  obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada toga upravnog tijela.

Članak 77.
Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora i Općinski načelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se traži  promjena područja.

Članak 78.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik..
Općinski načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada  mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.


   

XI. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE

Članak 79.
   
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini, čine imovinu Općine.

Članak 80.
Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik  i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Općinski načelnik  u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog  vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Članak 81.
Općina  ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine su :

    općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Opčinskog vijeća,
    prihodi od stvari u vlasništvu  Općine i imovinskih prava,
    prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,
    prihodi od koncesija,
    novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,
    udio u zajedničkim porezima sa Dubrovačko-neretvanskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,
    sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
    drugi prihodi određeni zakonom.


Članak 82.
Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine iskazuju se u proračunu Općine.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 83.
Proračun Općine i odluka o izvršavanju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 84.
Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 85.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.


                                                                  Članak 86.
Nakon isteka godine za koju je Proračun donijet Općinsko vijeće donosi  Godišnje izvršeenje   proračuna najkasnije do 1. lipnja za prethodnu godinu.

Članak 87.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine  nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

XII. AKTI OPĆINE

Članak 88.
Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršavanju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.
   
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.


                                                          Članak 89.
Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 90.
Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.Članak 91.
Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 94. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 92.
Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Dubrovačko-neretvanske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 93.
Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i  pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je  Općina osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.


                                                                   Članak 94.
Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Dubrovačko-Neretvanskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojemu  djelokrugu.

Članak 95.
Detaljnije odredbe o aktima Općine i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 96.
Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju  u Službenom glasniku Općine.
Opći akti stupaju na snagu osmog  dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga  općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIII. JAVNOST RADA

Članak 97.
Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela  Općine  je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 98.
Javnost rada  Općinskog vijeća osigurava se:

    javnim održavanjem sjednica,
    izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
    objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasniku Općine  i  na drugi način

Javnost rada Općinskog načelnika  osigurava se:

    održavanjem  konferencija za medije,
    izvješćivanjem i napisima u tisku i u drugim oblicima javnog priopćavanja,
    objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine i na drugi način


Javnost rada Jedinstvenog upravnog djela osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.


XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 99.
Način djelovanja Općinskog načelnika i zamjenika  u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

Članak 100.
Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 101.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik  i Komisija za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest  (6) mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.


Članak 102.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju  Statuta Općine  i zakona, uskladit će se  s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.
     

Članak 103.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut  Općine Smokvica (Službeni glasnik Općine” br.10/06).

Novosti

Javna nabava: "Opremanje streetball…

09-05-2024

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE PREDMET NABAVE: "Opremanje streetball igrališta" Procjenjena vrijednost nabave: 15 500 € (petnaest tisuća i petsto eura) Evidencijski broj nabave: 4/2024 PRILOZI: DOKUMENTACIJA UZ POZIV POZIV ZA DOSTAVU PONUDE TROŠKOVNIK IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA PONUDBENI LIST

VIŠE . . .

Projekt: ZAŽELI - NISI SAM

08-05-2024

Natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta “ZAŽELI – NISI SAM” pružitelj/ica usluge za pomoć u kući,   Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt...

VIŠE . . .

Obavijest kandidatima

12-04-2024

OBAVIJEST Obavještavaju se kandidati/tkinje koji su se prijavili na objavljeni Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto: referent/ica za poslove komunalnih djelatnosti - komunalno - prometno -...

VIŠE . . .

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na ra…

21-03-2024

Klasa: 112-02/24-01/01 Urbroj: 2117-20/03-24-13 od 19. III. 2024. (1852)   Na temelju odredbi članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18 i...

VIŠE . . .

3. Malonogometni turnir mlađih uzrasta p…

24-01-2024

  3. Malonogometni turnir mlađih uzrasta povodom Gospe Kandalore   Sportska dvorana Smokvica 26. - 27. siječnja 2024.g. Pobjednici U11 - HAJDUK 1932   Pobjednici U13 - JADRAN   Petak 26. siječnja   U11 A - Jadran 2B - Hajduk 1932C -...

VIŠE . . .

Natječaj za stipendije u šk.g. 2023./202…

02-01-2024

Općinsko vijeće Općine Smokvica na svojoj je 10. sjednici donijelo zaključak o broju stipendija, vrsti i deficitarnim zanimanjima za koja će Općina Smokvica raspisati natječaj za dodjelu stipendija u akademskoj...

VIŠE . . .

TZO Smokvica - oglas za radno mjesto

19-12-2023

TZO Smokvica raspisuje natječaj za radno mjesto stručni suradnik za računovodstvene poslove na određeno nepuno radno vrijeme (8 sati tjedno) - 1 izvršitelj/ica. VIŠE NA POVEZNICI

VIŠE . . .

JAVNI POZIV za predlaganje javnih prizn…

19-12-2023

JAVNI POZIV za predlaganje javnih priznanja Općine Smokvica   Ovime se pozivaju fizičke osobe, pravne osobe, udruge u ostale institucije da mogu podnijeti obrazloženi prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Smokvica, koja će...

VIŠE . . .

Javni poziv za predlaganje programa sufi…

30-11-2023

Načelnik Općine Smokvica objavljuje javni POZIV ustanovama, udrugama i pojedincima u obrazovanju, kulturi, sportu, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti za predlaganje programa sufinanciranja programskih aktivnosti javnih potreba od interesa za Općinu Smokvica u...

VIŠE . . .

ADVENT U SMOKVICI 2023. - JAVNI POZIV z…

21-11-2023

ADVENT U SMOKVICI 2023.    JAVNI POZIV  za zakup sajamske kućice za ugostiteljstvo i trgovinu za vrijeme održavanja manifestacije "Advent u Smokvici 2023."   Općina Smokvica poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe...

VIŠE . . .

Javni natječaj za prijam u službu - Komu…

20-11-2023

Općina Smokvica raspisuje javni natječaj za prijam u službu za radno mjesto: referent za poslove komunalnih djelatnosti- Komunalni redar. Više na linku: NATJEČAJ PODACI O NATJEČAJU

VIŠE . . .

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u…

06-11-2023

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o općinskim porezima Općine Smokvica. NACRT ODLUKE o općinskim porezima Općine Smokvica

VIŠE . . .

J A V N I P O Z I V za savjetovanje s j…

02-11-2023

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata...

VIŠE . . .

Obavijest kandidatima

01-09-2023

Obavještavamo kandidate/tkinje koji su se prijavili na objavljeni Oglas za prijam u službu, radno mjesto: Viši referent za financije, te čije su prijave na Oglas uredne - da će se...

VIŠE . . .

Oglas za prijam u službu

30-08-2023

OGLAS za prijam u službu na određeno nepuno radno vrijeme - 4 sata dnevno (radi zamjene duže odsutne djelatnice) VIŠI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE - 1 izvršitelj/ica VIŠE NA POVEZNICI

VIŠE . . .

OPASNOST OD POJAVE TOPLINSKOG VALA (2)

21-08-2023

Upozorenje na opasnost od toplinskog vala u narednom razdoblju (od 22. do 25. kolovoza 2023.) DRŽAVNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA. Za Dubrovačko-neretvansku županiju za razdoblje od utorka 22. do petka 25...

VIŠE . . .

OPASNOST OD POJAVE TOPLINSKOG VALA

17-07-2023

Za Dubrovačko-neretvansku županiju za utorak 18. i srijedu 19. srpnja prognozirana je vrlo velika opasnost od pojave toplinskog vala, za četvrtak 20. srpnja prognozirana je velika opasnost od toplinskog vala...

VIŠE . . .

Velika opasnost od pojave toplinskog val…

10-07-2023

Za Dubrovačko-neretvansku županiju za srijedu 12. i četvrtak 13. srpnja prognozirana je vrlo velika opasnost od pojave toplinskog vala, dok za utorak 11. i petak 14. srpnja 2023. prognozirana je...

VIŠE . . .

Javni natječaj za davanje u zakup kioska…

06-06-2023

  Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup kioska u vlasništvu Općine Smokvica, dimenzija 360x240 cm, koji se nalazi na javnoj površini, uz županijsku cestu Ž6223. Zakup se daje na odreženo...

VIŠE . . .

Obavijest o Javnom uvidu u Prijedlog Pla…

28-05-2023

PREUZIMANJE DOKUMENTA U PDF OBLIKU Pozivamo Vas da se uključite u postupak Javnog uvida u Prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (6016): Korčula. Javni uvid održat će se u...

VIŠE . . .

9. sjednica OV Općine Smokvica

20-05-2023

Na temelju odredbi članka 33.Statuta Općine Smokvica “Službeni glasnik Općine Smokvica” br. 3/09 ,22/13, 6/18), saziva se 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Smokvica za dan, 24. svibnja 2023. g. (srijeda) u vijećnici...

VIŠE . . .

Google karta Smokvice

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Ispis

Općina Smokvica na Facebooku