SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

Na temelju odredbi članka 33.Statuta Općine Smokvica “Službeni glasnik Općine Smokvica” br. 3/09 ,22/13, 6/18), saziva se 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Smokvica za dan,

6. prosinca 2022. g. (utorak)

u vijećnici Općine Smokvica

s početkom u 18:00 sati

Za sjednicu se predlaže sljedeći Dnevni red:

1. Izvješće Mandatne komisije

2. Prijedlog Zaključka o prestanku mandata vijećnice i o početku mandata zamjenika vijećnice

3. Usvajanje zapisnika sa 5.sjednice Općinskog vijeća Općine Smokvica

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru Predsjednika Općinskog vijeća Općine Smokvica

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Smokvica

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova komisije za Statut i poslovnik Općine Smokvica

7. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o izboru predsjednika i članova komisije za proračun Općine Smokvica

8. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o izboru predsjednika i članova Komisije za javna priznanja Općine Smokvica

9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. Godinu

10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. Godinu

11. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o usvajanju Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama otoka Korčule-SECAP

12. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća

13. Prijedlog Zaključka o broju stipendija, vrsti i deficitarnim zanimanjima za koja će Općina Smokvica raspisati natječaj

14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Zapisnika o obavljenom proračunskom nadzoruutvrđivanja zakonitosti izvršavanja proračuna za 2020.godinu u Općini Smokvica