A A A

Na temelju odredbi članka 33.Statuta Općine Smokvica “Službeni glasnik Općine Smokvica” br. 3/09 ,22/13, 6/18), saziva se 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Smokvica za dan,

24. svibnja 2023. g. (srijeda)

u vijećnici Općine Smokvica

s početkom u 20:00 sati

Za sjednicu se predlaže sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 7.sjednice Općinskog vijeća
2. Usvajanje Zapisnika sa 8.sjednice Općinskog vijeća
3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Financijskog izvješća Krublića d.o.o za 2022.g.
4. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Smokvica
5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu TZ Općine Smokvica za 2022.g.
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju dječjeg vrtića Smokvica
7. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup kioska u vlasništvu Općine Smokvica