SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

Javna nabava

Javna nabava u Općini Smokvica

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016) predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016) ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Obavijest: Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Smokvica, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravni okviri:

 

Podzakonski propisi:

 

Pravna stečevina EU-a

Ostali relevantni propisi

Strateški dokumenti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

E-savjetovanje

A A A