SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

OBAVIJEST

Tijekom turističke sezone, u vremenu od 15. lipnja do 15. rujna 2021., u turističkim naseljima Brna, Istruga, Vinačac i Blaca ZABRANJENO JE:

  • izvođenje svih radova uporabom teških strojeva (buldožer, rovokopač i slično) i teških kamiona.
  • stvaranje bilo kakve buke većeg opsega, bez odobrenja nadležnog tijela Općine Smokvica.
  • na istezalištima za barke u turističkom naselju Brna svako odlaganje plovila kako bi ista bila potpuno slobodna i čista za izvlačenje i puštanje plovila u more.

U navedenom vremenu, u određeno doba dana i na određenim lokalitetima u naseljima Brna, Istruga, Vinačac i Blaca, izvođenje vanjskih radova uporabom mješalice, bušilice, brusilice i ostalih alata koji proizvode buku, IZNIMNO MOŽE, na zamolbu investitora dozvoliti komunalni redar u skladu s Pravilnikom.

A A A

Na temelju Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Smokvica (Službeni glasnik Općine Smokvica 6/18) i Suglasnosti na Cjenik komunalnih usluga prikupljanja, odvoza i odlaganja miješanog komunalnog otpada na području Općine Smokvica, Načelnika Općine Smokvica (KLASA: 351-01/19-01/01,URBROJ: 2138/04-02-19-98 od 29. 05. 2019. godine Direktor trgovačkog društva KRUBLIĆ d.o.o. dana 31. svibnja 2019. godine donosi

 

CJENIK

sakupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

 

Cijena javne usluge određuje se sukladno volumenu spremnika za miješani komunalni otpad i broja pražnjenja spremnika.

Strukturu cijene javne usluge čini cijena:

- cijena obavezne minimalne javne usluge (fiksni dio)

- cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio)

- cijena ugovorne kazne

Cijena obavezne minimalne javne usluge (MJU) određuje se cjenikom. Obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela „onečišćivač plaća“, ekonomsko održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge.

ZAKLJUČAK

CJENIK