SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.16.0460, u okviru programa Zaželi program zapošljavanja žena-faza III, a u sklopu provedbe projekta „Pomažemo zajedno“, OPĆINA SMOKVICA raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  u sklopu projekta „ZAŽELI-Program zapošljavanja žena

– faza III“ „Pomažemo zajedno“ RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Mjesto rada:
- Općina Vela Luka (6 radnica)
- Općina Blato (4 radnice)
- Grad Korčula (5 radnica)
- Općina Smokvica (2 radnice)
- Općina Lumbarda (1 radnica)

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 6 mjeseci
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Smještaj: nema smještaja
Naknada za prijevoz: uključena
Javni poziv vrijedi od: 12.1.2023.
Javni poziv vrijedi do: 23.1.2023.
Broj traženih radnica: 18

Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica
 • pomoć u pripremi obroka
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju
 • briga o higijeni
 • pomoć u socijalnoj integraciji
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa,dostava pomagala i sl.)
 • pružanje podrške kroz razgovore i druženje
 • uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Pripadnice ciljne skupine koje će biti zaposlene na Projektu, moraju ispunjavati slijedeće uvjete za
prijem u radni odnos:

 • ženski spol
 • punoljetnost
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
 • prijavljene u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (osoba mora na dan prijave na Javni poziv i na dan ulaska u Projekt biti upisana u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a te imati odgovarajući obrazovni status (najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje)
 • od kandidatkinja se očekuje odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost, poštovanje i motiviranost
 • prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljne skupine koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama i to: žene od 50 godina i više, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice.

Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • zamolba za posao
 • kratak životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja telefona ili mobitela te adresu)
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika dokaza o završenoj školi (preslika svjedodžbe)
 • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde ne stariji od datuma objave Javnog poziva)
 • za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina, potrebno je priložiti sljedeće: za žene od 50 godina i više osobna iskaznica, za osobe s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom), za žene trgovanja ljudima (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima), za žrtve obiteljskog nasilja (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljne skupine žrtva obiteljskog nasilja), azilantice (odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP), za žene koje su izašle iz sustava skrbi
  (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. (rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji), za liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama), za povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci (potvrda o otpuštanju), za pripadnice romske nacionalne manjine (izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini), za beskućnice (rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilištu/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica)

Prijave na Javni poziv s traženim dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na jedan od dva načina:

Preporučeno poštom na adresu: OPĆINA Smokvica, Smokvica 80, 20272 Smokvica, u zatvorenoj omotnici, s naznakom: Za javni poziv u sklopu Projekta ”Pomažemo zajedno”
Osobno, dolaskom u sjedište Općine Smokvica

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem o vremenu obavljanja intervjua. Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na web stranici Općine Smokvica, www.smokvica.hr